• Century High School Special Services

   

  Alysia Barman

  Special Services Teacher

  701-323-4900 ext. 6548

   

  Lori Betz

  Special Services Teacher

  701-323-4900 ext. 6680

   

  Sara Bohrer

  Peer to Peer Teacher

  701-323-4900 ext. 6669

   

  Katelyn Braunagel

  CTE Teacher

  701-323-4900 ext. 6683

   

  Kelly Dietz

  Nurse

  701-323-4900 ext. 6523

   

  Kristen Faragher

  Special Services Teacher

  701-323-4900 ext. 6711

   

   

  SWS 

  701-323-4900 ext. 6819

   

  Renee Feist

  ELL Teacher

  701-323-4900 ext. 6638

   

  McKayla Howling Wolf

  Student Success Coach

  701-323-4900 ext. 6524

   

  Sam Ingemansen

  Special Services Teacher

  701-323-4900 ext. 6809

   

  Chadwick Kramer

  Cultural Reponse Coordinator

  701-323-4900 ext. 

   

  Kari Leet

  Speech Teacher

  701-323-4900 ext. 6679

   

  Nancy Lengowski

  Special Services Teacher

  701-323-4900 ext. 6681

   

  Nicole Lund

  Special Services Teacher

  701-323-4900 ext. 6689

   

  Taylor Mendez

  Special Services Teacher

  701-323-4900 ext. 6639

   

  Dustin Moser

  Special Services Teacher

  701-323-4900 ext. 6675

   

  Brandon Plasch

  Special Services Teacher

  701-323-4900 ext. 6538

   

  Angela Richter

  Special Services Teacher

  701-323-4900 ext. 6684

   

  Jesse Scalzo

  Social Worker

  701-323-4900 ext. 6687

   

  Laurie Thompson

  Special Services Teacher

  701-323-4900 ext. 6682

   

  Kerri Townsend

  Reading Strategies Teacher

  701-323-4900 ext. 6686